Terms & conditions

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดยแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและอโรมาเธอราปีภายใต้ชื่อ THANN อันเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ธัญ ซาติวา จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) โดยการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตที่จะต้องใช้ในการชำระค่าสินค้า โดยที่ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ นั้นจะถูกเก็บเป็นความลับไว้อย่างดี และข้อมูลที่ท่านให้ไว้ อาจถูกนำมาใช้เพื่อการจัดส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ของ THANN เท่านั้น และมีการดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้เป็นความลับ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทฯ พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้ แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด
เว็ปไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่ถูกต้องแม่นยำจากการพิมพ์ และอาจไม่ครบถ้วนหรือทันเหตุการณ์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด, ข้อความที่ไม่ถูกต้องแม่นยำหรือข้อละเลย (รวมทั้งหลังจากมีคำสั่งซื้อส่งมาแล้ว) และที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่า ข้อผิดพลาด, ข้อความที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ หรือข้อละเลยอาจเกี่ยวข้องในเรื่องของราคาและการมีอยู่ของสินค้า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะรับคำสั่งซื้อที่ส่งมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของราคาและการมีอยู่ของสินค้า

ดูนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่ง การขนส่ง การเปลี่ยนและคืนสินค้า) คลิกที่นี่

ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้อยู่เป็นประจำ เพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง  หากมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้นี้ สามารถติดต่อได้ที่ hong@thann.info