Privacy Policy

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์และไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เชื่อมโยงอยู่
ท่านตกลงว่า การใช้เว็บไซต์หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์

เพื่อที่จะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ท่านได้ถูกร้องขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการแก่ท่าน เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถตกลงยินยอมในการรับอีเมลสื่อสารจากบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

  • ระบุ และ/หรือให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านอาจจะสนใจ
  • ดำเนินการตามใบสั่งของท่าน บริการลูกค้า และสนับสนุนการใช้ของอย่างอื่นในเว็บไซต์

นอก จากนี้ บริษัทฯ ยังติดตามการซื้อของท่านเพื่อให้มีโปรไฟล์ส่วนตัวของประวัติการซื้อสินค้า ของท่าน และอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกปิดเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง ศาล หรือรัฐบาล หรือแผนกกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ หรือของผู้อื่น การป้องกันอันตรายให้แก่บุคคลหรือทรัพย์สิน การต่อสู้เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตและเครดิต บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวในรวบรวมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ และธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดการ

บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน โดยจะปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคและการจัดการให้เหมาะสม เพื่อปกป้องความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบของบริษัทฯ ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดโอกาสของปัญหา และคงความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของท่าน บริษัทฯ ไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นประจำ เพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง  หากมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อได้ที่ hong@thann.info